FANDOM


Nashe 1

Nashe 2

Nashe 3

Nashe 4

Information Information

Name : Nashe

Name : Sniper : Nashe

Name : Sniper : Nashe+

Name : Holy Archer : Nashe
Attack : 2310 / 6610 Attack : 3080 / 8810 Attack : 3850 / 11020 Attack : 4620 / 13220
Defense : 2660 / 6490 Defense : 3550 / 8650 Defense : 4430 / 10820 Defense : 5320 / 12980
Rank : 1 Rank : 2 Rank : 3 Rank : 4
Maximum Lv : 60 Maximum Lv : 60 Maximum Lv : 60 Maximum Lv : 65
Power Cost : 26 Power Cost : 26 Power Cost : 26 Power Cost : 26